Καταγγελία Εμπορικής μίσθωσης: Όλοι οι λόγοι καταγγελίας μιας εμπορικής μίσθωσης όπως προβλέπονται από το νόμο και τις δικαστικές αποφάσεις.

Καταγγελία-μίσθωσης-σπουδαίος-λόγος
6 Οκτωβρίου 2022 admin 0 Comments

Καταγγελία μίσθωσης από μισθωτή.  ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΚ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΔ 34/1995.

Πρέπει ιδιαίτερα να επισημανθεί ότι οι λόγοι αυτοί ισχύουν τόσο για τις παλαιές, όσο και τις νέες μισθώσεις, διότι ο ν. 4242/2014 δεν τους έθιξε, αντιθέτως στο άρθρο 13 §1 ρητά ορίζεται ότι οι εμπορικές μισθώσεις ρυθμίζονται και από «τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα». 

Οι λόγοι αυτοί είναι:

Ι.Α.1) Καταγγελία για μη παραχώρηση της χρήσης- 585 Α.Κ.: Σε κάθε περίπτωση που δεν παραχωρήθηκε εγκαίρως στο μισθωτή, ολικά ή μερικά, ανεμπόδιστη η συμφωνημένη χρήση ή που του αφαιρέθηκε αργότερα η χρήση που του παραχωρήθηκε, ο μισθωτής έχει δικαίωμα να τάξει στον εκμισθωτή εύλογη προθεσμία για να αποκαταστήσει τη χρήση και αν η προθεσμία περάσει άπρακτη, να καταγγείλει τη μίσθωση. Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει την εμπορική μίσθωση και χωρίς προθεσμία, αν εξαιτίας του λόγου που δικαιολογεί την καταγγελία, δεν έχει συμφέρον στην εκτέλεση της σύμβασης.

Ι. Α. 2. Καθυστέρηση του μισθώματος από δυστροπία (άρθρ. 15 εδ. β του π.δ. 34/95, 66 ΕισΝΚΠολΔ) ή από υπερημερία (ΑΚ 597).

Ι. Α. 3. Κακή χρήση του μισθίου (ΑΚ 594).

Ι. Α. 4. Πάροδος ορισμένου χρόνου (ΑΚ 608 § I).

Ι. Α. 5.Καταγγελία μίσθωσης αορίστου χρόνου (ΑΚ 608 § 2, 609).

Ι. Α. 6.Καταστροφή του μισθίου (άρθρ. 336, 380 ΑΚ σε συνδ. 44 π.δ. 34/1995).

Ι. Α. 7. Διάλυση νομικού προσώπου.

Ι. Α. 8. Αναγκαστική απαλλοτρίωση.

Ι. Α. 9.Συνδρομή σπουδαίου λόγου.

Ι. Α. 10. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος για ελάχιστη διάρκεια (ΑΚ 281).

Ι. Α. 11.Σύγχυση (ΑΚ 453).

Ι. Α. 12.Διανομή (ΑΚ 798 επ.).

Ι. Α. 13.Απρόοπτη μεταβολή συνθηκών (ΑΚ 388).

Ι. Α. 14.Κίνδυνος υγείας του εκμισθωτή ή μισθωτή (ΑΚ 588).

Στο π.δ. 34/1995 προβλέπονται λόγοι καταγγελίας της μίσθωσης υπέρ του εκμισθωτή σε πολλές περιπτώσεις και μάλιστα λόγοι που ισχύουν ειδικώς στις εμπορικές μισθώσεις και είναι άγνωστοι στον ΑΚ.

Με τον ν. 4242/2014 η νομική αυτή ρύθμιση ανατράπηκε σε μεγάλο βαθμό, διότι ήδη στις νέες μισθώσεις δεν ισχύουν οι περισσότεροι από τους λόγους αυτούς. Στη συνέχεια επισημαίνουμε την ισχύ ή όχι των λόγων αυτών στις παλαιές και τις νέες μισθώσεις. Ειδικότερα:

Ι Α.15. Αντίθετη συμφωνία λύσης της μίσθωσης.

Ι Α.16. Ανεπίτρεπτη παραχώρηση της χρήσης (άρθρ. 11 §§ 1, 2 του π.δ. 34/1995) του μισθίου.

Ι Α.17. Εγκατάσταση υπηρεσιών (άρθρ. 41 του π.δ. 34/1995).

Ι Α.18. Δημιουργία πρασίνου από Δήμο-Κοινότητα (άρθρ. 42 του π.δ. 34/1995).

Λόγοι που δεν ισχύουν στις νέες μισθώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 13 $1 εδ. β ν. 4242/2014, στις νέες μισθώσεις καταργούνται οι αναφερόμενες διατάξεις του π.δ. 34/1995 και επομένως δεν ισχύουν οι εξής λόγοι καταγγελίας:

Ι Α.19. Καταγγελία για ιδιόχρηση (άρθρ. 16–18 του π.δ. 34/1995)

Ι Α.20. Καταγγελία για ανοικοδόμηση (άρθρ. 23–26 του π.δ. 34/1995).

Ι Α.21. Καταγγελία για ιδιοκατοίκηση του εκμισθωτή (άρθρ. 37 του π.δ. 34/1995).

Ι Α.22. Καταγγελία για δημιουργία κύριας κατοικίας (άρθρ. 38 του π.δ. 34/1995).

Ι Α.23. Καταγγελία για κατεδάφιση ετοιμόρροπου (άρθρ. 39 του π.δ. 34/1995).

Ι Α.24. Καταγγελία για πτώχευση μισθωτή (άρθρ. 40 π.δ. 34/1995).

Αφήστε ένα Σχόλιο:

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.