Ομογένεια

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

theseis_12

Γνωρίζοντας την ανάγκη των Ελλήνων της Ομογένειας να έχουν μια ξεκάθαρη και άμεση γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, η οποία θα τους εξασφαλίζει την δυνατότητα αποτελεσματικού χειρισμού των ζητημάτων που τους απασχολούν, αναλαμβάνουμε την ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση των Ελλήνων Ομογενών ως προς την διαχείριση των υποθέσεων τους στην Ελλάδα.

Επίσης, το γραφείο μας προσφέρει στους Έλληνες Ομογενείς ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων αλλά και θεμάτων που αφορούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της καθημερινότητας, έχοντας πάντα σαν βασικό προσανατολισμό την εύρεση της πιο άμεσης και συμφέρουσας λύσης που θα ικανοποιεί αποκλειστικά το συμφέρον του εντολέα μας.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας προς τους ομογενείς περιλαμβάνουν:

 • Υποβολή αιτήσεων για λήψη πάσης φύσεως πιστοποιητικών

 • Διαχείριση ακινήτων (επικοινωνία με μισθωτές, είσπραξη μισθωμάτων κλπ)

 • Ρύθμιση οικονομικών εκκρεμοτήτων

 • Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογικού χαρακτήρα, (διεκπεραίωση κατάθεσης πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, καταβολή φόρων κλπ)

 • Διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων

 • Διευθέτηση υποθέσεων περιουσιακού χαρακτήρα

 • Επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων

 • Εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Ελλάδα

 • Επίλυση Στρατιωτικών θεμάτων

 • Συνταξιοδοτικά θέματα (κατάθεση αιτήσεων και σχετικών εγγράφων για συνταξιοδότηση)

 • Εκπροσώπηση σε κρατικές υπηρεσίες όπως Πολεοδομία, Εθνικό Κτηματολόγιο

 • Εκπροσώπηση σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ), κλπ.

ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
 • Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πολίτες τρίτων χωρών.

 • Χορήγηση άδειας διαμονής

 • Παράταση βραχείας παραμονής πολίτη τρίτης χώρας