Τομείς Δραστηριότητας

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ειδικευόμαστε στους παρακάτω τομείς δραστηριότητας Δικαίου

Ποινικό Δίκαιο

 • Εγκλήματα κατά της ζωής – σωματικές βλάβες (ανθρωποκτονία, έκθεση, σωματική βλάβη)

 • Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας (παράνομη βία, αυτοδικία, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης)

 • Εγκλήματα κατά της τιμής (εξύβριση, δυσφήμηση)

 • Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια (διατάραξη οικογενειακής τάξης, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής, παραμέληση εποπτείας ανηλίκου)

 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας)

 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων)

 • Εγκλήματα κατά της Δικαιοσύνης (ψευδορκία, ψευδής ανωμοτί κατάθεση, ψευδής καταμήνυση)

 • Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (εμπρησμός, παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής)

 • Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων (εκβίαση, απάτη, καταδολίευση δανειστών)

Τροχαία ατυχήματα & Δίκαιο ασφάλισης

 • Αυτοκινητικές διαφορές

 • Πραγματογνωμοσύνες

 • Διαπραγματεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρίες

 • Αγωγές αποζημίωσης

 • Αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου

Αστικό Δίκαιο & Εργατικό Δίκαιο

Οικογενειακό δίκαιο

 • Διαζύγια, συναινετικά, κατ’αντιδικία, διετής διάσταση

 • Διατροφές τέκνων, συζύγου

 • Δικαστική συμπαράσταση

 • Κατανομή περιουσιακών στοιχείων

 • Επιμέλεια ανηλίκων, υιοθεσία, επιτροπεία ανηλίκων

 • Σύμφωνα συμβίωσης

Κληρονομικό δίκαιο

 • Δημοσίευση και κήρυξη κυρίας διαθήκης

 • Αποδοχή / αποποίηση κληρονομιάς

 • Έκδοση κληρονομητηρίου

 • Οδηγίες σύνταξης διαθήκης

 • Διαφορές μεταξύ κληρονόμων

 • Διανομή ακινήτων από κληρονομιά

 • Συμβάσεις πωλήσεως κινητών και ακινήτων

 • Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου

 • Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη

 • Ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών, γειτονικό δίκαιο

 • Προσημειώσεις, υποθήκες

 • Διεκδικητικές αγωγές

 • Σύσταση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, τροποποίηση καταστατικών τους

Μισθώσεις

 • Κατάρτιση μισθωτικών συμβολαίων

 • Διαταγές πληρωμής

 • Αγωγές για μισθώματα

 • Διαταγές απόδοσης / Αγωγές

 • Μισθώσεις κατοικίας, εμπορικές μισθώσεις

 • Εξωστικές διαδικασίες

Εργατικό Δίκαιο

 • Ενημέρωση επί θεμάτων μισθού, αδειών, επιδομάτων, απόλυσης, συντάξεων

 • Εργατικές διαφορές, αξιώσεις αποζημίωσης, εργατικά ατυχήματα

 • Συμβάσεις εργασίας

 • Εκ περιτροπής εργασία

 • Καταγγελίες σύμβασης εργασίας

 • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, άσκηση αγωγών κατά εργοδότη για μη ασφάλιση στο ΙΚΑ, παράσταση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, δικαιώματα για εφάπαξ χρηματικές παροχές.

Ομογένεια

 • Υποβολή αιτήσεων για λήψη πάσης φύσεως πιστοποιητικών

 • Ρύθμιση οικονομικών εκκρεμοτήτων

 • Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογικού χαρακτήρα (διεκπεραίωση κατάθεσης πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, καταβολή φόρων κλπ).

 • Διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων

 • Διευθέτηση υποθέσεων περιουσιακού χαρακτήρα

 • Επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων

 • Εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Ελλάδα

 • Επίλυση Στρατιωτικών θεμάτων

 • Συνταξιοδοτικά θέματα (κατάθεση αιτήσεων και σχετικών εγγράφων για συνταξιοδότηση)

 • Εκπροσώπηση σε κρατικές υπηρεσίες όπως Πολεοδομία, Εθνικό Κτηματολόγιο

 • Εκπροσώπηση σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ) κλπ.

Δίκαιο Ιθαγένειας

 • Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πολίτες τρίτων χωρών

 • Χορήγηση άδειας διαμονής

 • Παράταση βραχείας παραμονής πολίτη τρίτης χώρας

Ακίνητα - Πολεοδομία - Εθνικό Κτηματολόγιο

 • Δικαστική και εξωδικαστική διόρθωση πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών

 • Δηλώσεις

 • Αιτήσεις

 • Ενστάσεις

 • Έλεγχος και καταχώριση οικοπέδων στο Εθνικό Κτηματολόγιο

 • Διόρθωση τετραγωνικών στον αρμόδιο Δήμο

 • Διόρθωση τετραγωνικών στο Ε9 και στη φορολογική δήλωση

 • Εύρεση πολεοδομικού φακέλου ακινήτου (στέλεχος οικοδομικής άδειας, κατόψεις, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, όψεις, τομές)

 • Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών (πολλά κτίσματα στην Ελλάδα έχουν αυθαίρετες κατασκευές που δεν γνωρίζει ο ιδιοκτήτης)

 • Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου που είναι απαραίτητη για συμβολαιογραφικές πράξεις

 • Σύνταξη τοπογραφικών

 • Καταχώρηση στοιχείων στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

 • Αναζήτηση ακινήτων για αγορά

 • Αναζήτηση αγοραστών για την πώληση ακινήτων

 • Νομικός Έλεγχος ακινήτου: έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος και βαρών

 • Κατάρτιση σχεδίων συμβολαίων, προσυμφώνων αγοραπωλησίας και ακινήτων, και λοιπών ιδιωτικών συμφωνητικών

 • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης κατοικιών, επαγγελματικής μίσθωσης, κτηριακών εγκαταστάσεων – βραχυχρόνιες μισθώσεις

 • Αγωγές από τη μίσθωση

 • Διαταγές πληρωμής/απόδοσης μισθίου

 • Αναγνωριστικές αγωγές

 • Διεκδικητικές αγωγές

 • Διανομή ακινήτων

 • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών

 • Απαλλοτριώσεις ακινήτων

Εμπορικό Δίκαιο

 • Σύσταση, τροποποίηση, λύση ομορρύθμων, ετερορρύθμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιριών

 • Εκκαθάριση

 • Δίκαιο αξιογράφων –επιταγές, συναλλαγματικές/γραμμάτια, εμπορικές εντολές, χρεωστικά ομόλογα, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα, φορτωτικές

 • Προστασία καταναλωτή