Διεκδίκηση οφειλόμενων μισθωμάτων – απαλλαγή από την εφορία

έξωση-ενοικιαστή
7 Οκτωβρίου 2022 admin 0 Comments

Με δεδομένη την οικονομική κρίση της εποχής, συνεχώς αυξάνουν τα περιστατικά αδυναμίας εξόφλησης οφειλόμενων μισθωμάτων από την πλευρά των μισθωτών, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες ακινήτων (εκμισθωτές) να χάνουν σημαντικό μέρος των εισοδημάτων τους, αλλά και ταυτόχρονα να καλούνται να καταβάλλουν φόρο επί αυτών των ανείσπρακτων μισθωμάτων.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Ο νόμος προβλέπει τρεις ειδικές διαδικασίες – τρόπους για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος:

Α) Σύμφωνα με το άρθρο 597 του Αστικού Κώδικα, αν ο μισθωτής καθυστερεί το μίσθωμα, ολικά ή μερικά, ο εκμισθωτής δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση τουλάχιστον πριν από ένα μήνα, αν πρόκειται για μίσθωση, που η διάρκειά της συμφωνήθηκε για ένα χρόνο ή περισσότερο και πριν από δέκα ημέρες στις άλλες μισθώσεις. Μάλιστα, ο νόμος δεν αποκλείει αξίωση του εκμισθωτή για αποζημίωση εξαιτίας της πρόωρης λύσης της μίσθωσης.

Β) Το άρθρο 66 του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει ότι στην περίπτωση, που ο μισθωτής καθυστερήσει το μίσθωμα από δυστροπία, ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει να του αποδοθεί το μίσθιο όσο διαρκεί η μίσθωση και αν ακόμη δεν κατήγγειλε τη μίσθωση, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο του Αστικού Κώδικα.

Γ) Σύμφωνα με τα άρθρα 637 – 645 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στην περίπτωση καθυστέρησης μισθώματος από δυστροπία, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου ακινήτου, εφόσον επιδοθεί έγγραφη όχληση με δικαστικό επιμελητή 15 ημέρες πριν την κατάθεση της αίτησης. Η διαταγή, 20 ημέρες από την επίδοσή της, αποτελεί τίτλο εκτελεστό, επιφέρει την απόδοση του μισθίου στον εκμισθωτή και καταδικάζει το μισθωτή στα δικαστικά έξοδα, που κατέβαλε ο εκμισθωτής.

Μάλιστα, στην ίδια αίτηση, ο νόμος δίνει η δυνατότητα να περιληφεί και αίτημα καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων, κοινόχρηστων δαπανών, τελών και λογαριασμών κοινής ωφελείας.

Αυτή η διαδικασία εμφανίζει τα εξής πλεονεκτήματα, σε σχέση με τις δύο προηγούμενες: είναι κατά πολύ ταχύτερη, καθώς εξασφαλίζει δικαστική απόφαση εντός ολίγων ημερών και δεν απαιτεί τη διαδικασία του ακροατηρίου με μάρτυρες κλπ.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1024/12-2-2016, τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία αποκτώνται από 1-1-2015 και μετά, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, δε συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του. Για το σκοπό αυτό, αρκεί , έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή δικαστική απόφαση, σύμφωνα με μία από τις προαναφερόμενες διαδικασίες. Με αυτόν τον τρόπο, τα εισοδήματα φορολογούνται κατά το έτος και στο ποσό, που πραγματικά εισπράχθηκαν.

Αφήστε ένα Σχόλιο:

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.