Ομογένεια

Ομογένεια

 • Υποβολή αιτήσεων για λήψη πάσης φύσεως πιστοποιητικών

 • Ρύθμιση οικονομικών εκκρεμοτήτων

 • Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογικού χαρακτήρα (διεκπεραίωση κατάθεσης πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, καταβολή φόρων κλπ).

 • Διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων

 • Διευθέτηση υποθέσεων περιουσιακού χαρακτήρα

 • Επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων

 • Εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Ελλάδα

 • Επίλυση Στρατιωτικών θεμάτων

 • Συνταξιοδοτικά θέματα (κατάθεση αιτήσεων και σχετικών εγγράφων για συνταξιοδότηση)

 • Εκπροσώπηση σε κρατικές υπηρεσίες όπως Πολεοδομία, Εθνικό Κτηματολόγιο

 • Εκπροσώπηση σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ) κλπ.

Δίκαιο Ιθαγένειας

 • Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πολίτες τρίτων χωρών

 • Χορήγηση άδειας διαμονής

 • Παράταση βραχείας παραμονής πολίτη τρίτης χώρας