Τροχαία ατυχήματα & Δίκαιο ασφάλισης

Traffic Accidents & Insurance Law

  • Automobile differences

  • Expertise

  • Negotiations with insurance companies

  • Damages actions

  • Lawsuits against insurance companies and Auxiliary Fund