Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

  • Σύσταση, τροποποίηση, λύση ομορρύθμων, ετερορρύθμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιριών

  • Εκκαθάριση

  • Δίκαιο αξιογράφων –επιταγές, συναλλαγματικές/γραμμάτια, εμπορικές εντολές, χρεωστικά ομόλογα, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα, φορτωτικές

  • Προστασία καταναλωτή