Αστικό Δίκαιο & Εργατικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο & Εργατικό Δίκαιο

Οικογενειακό δίκαιο

 • Διαζύγια, συναινετικά, κατ’αντιδικία, διετής διάσταση

 • Διατροφές τέκνων, συζύγου

 • Δικαστική συμπαράσταση

 • Κατανομή περιουσιακών στοιχείων

 • Επιμέλεια ανηλίκων, υιοθεσία, επιτροπεία ανηλίκων

 • Σύμφωνα συμβίωσης

Κληρονομικό δίκαιο

 • Δημοσίευση και κήρυξη κυρίας διαθήκης

 • Αποδοχή / αποποίηση κληρονομιάς

 • Έκδοση κληρονομητηρίου

 • Οδηγίες σύνταξης διαθήκης

 • Διαφορές μεταξύ κληρονόμων

 • Διανομή ακινήτων από κληρονομιά

 • Συμβάσεις πωλήσεως κινητών και ακινήτων

 • Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου

 • Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη

 • Ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών, γειτονικό δίκαιο

 • Προσημειώσεις, υποθήκες

 • Διεκδικητικές αγωγές

 • Σύσταση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, τροποποίηση καταστατικών τους

Μισθώσεις

 • Κατάρτιση μισθωτικών συμβολαίων

 • Διαταγές πληρωμής

 • Αγωγές για μισθώματα

 • Διαταγές απόδοσης / Αγωγές

 • Μισθώσεις κατοικίας, εμπορικές μισθώσεις

 • Εξωστικές διαδικασίες

Εργατικό Δίκαιο

 • Ενημέρωση επί θεμάτων μισθού, αδειών, επιδομάτων, απόλυσης, συντάξεων

 • Εργατικές διαφορές, αξιώσεις αποζημίωσης, εργατικά ατυχήματα

 • Συμβάσεις εργασίας

 • Εκ περιτροπής εργασία

 • Καταγγελίες σύμβασης εργασίας

 • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, άσκηση αγωγών κατά εργοδότη για μη ασφάλιση στο ΙΚΑ, παράσταση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, δικαιώματα για εφάπαξ χρηματικές παροχές.